Welkom op de website “2013results.gdfsuez.com“ (hierna aangeduid als de “Site”).

In overeenstemming met de wet, nodigen wij u uit kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als de “Voorwaarden”) en eventuele bijzondere voorwaarden op de pagina’s van de Site, waaronder het gebruik van de Site “2013results.gdfsuez.com“ valt.

Deze Voorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van deze Site.

U hebt gratis toegang tot deze Site (met uitzondering van de inlog- en navigatiekosten op de Site) voor uw persoonlijk gebruik, mits u voldoet aan de onderstaande Voorwaarden.

Door in te loggen op of deze Site te bezoeken en/of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden gelezen en begrepen hebt en accepteert u dat ze bindend zijn en dat u alle toepasselijke wetten en regelgevingen zult naleven. Wanneer u deze Voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht deze Website niet te gebruiken.

U zegt toe uitsluitend toegang te wensen tot de informatie op deze Site voor een persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

U kunt de Site uitsluitend voor een geoorloofd doel gebruiken; geen enkel gebruik of misbruik is toegestaan, in het bijzonder voor oogmerken die in strijd zijn met de publieke orde en goede zeden.

De inhoud van deze toelichting kan worden gewijzigd; wij verzoeken u dus deze regelmatig te consulteren.

1. Algemene informatie

Deze Site is het eigendom van GDF-SUEZ, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 2.412.824.089, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister in Nanterre onder nummer 542.107.651, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La Défense cedex, Frankrijk (telefoon: +33 (0)1 44 22 00 00).

De hoofdredactrice van de Site is Valérie BERNIS die in haar hoedanigheid als adjunct-directeur verantwoordelijk is voor Communicatie, Marketing en Duurzame Ontwikkeling.

2. Beperkte aansprakelijkheid/uitgesloten garantie

Als gebruiker van de Site erkent u competent te zijn en over de nodige middelen te beschikken voor de toegang tot en het gebruik van deze Site.

GDF SUEZ en haar medewerkers stellen alles in het werk om te zorgen dat de gepubliceerde informatie op deze Site exact en up-to-date is. Zij behouden zich het recht voor de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie compleet is of niet is gewijzigd door een derde (hacker, virus). GDF SUEZ en haar medewerkers wijzen eveneens elke (directe of indirecte) aansprakelijkheid af als gevolg van vertraging, fouten of weglating met betrekking tot de inhoud of het gebruik van deze pagina’s en de tijdelijke onderbreking van of ontoegankelijkheid tot de service.

U erkent geïnformeerd te zijn dat de Site 24/24 7/7 toegankelijk is, met uitzondering van force majeure, IT problemen en problemen verband houdend met de structuur van telecommunicatienetwerken of andere technische problemen. GDF SUEZ kan ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden haar Site tijdelijk buiten werking stellen. Zij zal proberen de gebruikers hierover voorafgaand te informeren. GDF SUEZ is niet aansprakelijk voor vertraging, problemen tijdens het gebruik of incompatibiliteit met deze Site en de bestanden, uw browser of elk ander toegangsprogramma tot de Site.

GDF SUEZ kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die voortvloeit uit of het gevolg is van de verspreiding door een derde van een virus via onze Site die uw computer zou kunnen besmetten nadat u ingelogd, gebrowset of deze Site hebt gebruikt. GDF SUEZ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële of collaterale schade (inclusief, zonder zich hiertoe te beperken, technische storingen, verspreiding van confidentiële documenten, gegevensverlies), noch voor enige andere indirecte schade die ontstaan is of verbonden is aan het gebruik van de Site.

GDF SUEZ stelt alles in het werk om naar beste kunnen de juistheid en de update van de geposte informatie op de Site te waarborgen, met betrekking waartoe zij zich het recht voorbehoudt te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud te wijzigen. GDF SUEZ en haar medewerkers geven geen enkele garantie en nemen onder geen enkele voorwaarde de verantwoordelijkheid voor de ongepastheid, de sequentie, de juistheid, de foutloosheid, het waarheidsgetrouwe, actuele, loyale en commerciële karakter, de kwaliteit, de gegrondheid en de beschikbaarheid van de informatie op deze Site. Elke internetgebruiker aanvaardt alle risico’s die gekoppeld zijn aan het vertrouwen dat hij stelt in deze informatie. Foutieve of ontbrekende informatie kan met name geconstateerd worden in fouten in de spelling of de lay-out. Mocht u fouten ontdekken dan verzoeken wij u deze aan ons te melden zodat wij de vereiste correcties kunnen uitvoeren.

De elementen van de Site worden geleverd “als zodanig” zonder enige garantie van welke soort dan ook, impliciet of expliciet. GDF SUEZ verwerpt categorisch elke interpretatie die tot doel heeft de inhoud van de Site op te nemen bij aankoopaanbiedingen of het aansporen tot verkrijgen van reserves of andere waardepapieren, wel of niet vermeld door GDF SUEZ, één van haar filialen, direct of indirect, of van haar aangesloten verenigingen/bedrijven.

GDF SUEZ behoudt zich het recht voor om elk element van de Site te wijzigen. In het kader van haar beleid tot actualisering en optimalisatie van de Site, kan GDF SUEZ besluiten de huidige voorwaarden te wijzigen.

Alle gedateerde informatie die gepubliceerd wordt op de Site, zal niet gelden vóór die unieke gespecificeerde datum.

Eveneens wordt u eraan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is over het netwerk en dat het voor iedere gebruiker van internet mogelijk is om alle geschikte maatregelen te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen verontreiniging door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

De site is een site die toegang geeft tot andere Internetsites van GDF SUEZ of vennoten van de GDF SUEZ groep, die hun eigen juridische mededelingen willen plaatsen, die geraadpleegd en gerespecteerd moeten worden.

3. Beheer van toegangscodes (logins) en wachtwoorden (passwords)

Bepaalde services die staan op de Site, behoeven een toegangscode en een wachtwoord.

Deze toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk, ontoegankelijk en niet overdraagbaar. U bent verantwoordelijk voor hun beheer, bewaren en de consequenties van hun gebruik. U behoort de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming en het bewaren ervan. GDF SUEZ kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor enig frauduleus gebruik.

Vanwege veiligheidsredenen zal de toegang tot beveiligde rubrieken automatisch ongeldig worden als gevolg van meerdere pogingen tot foute toegang. GDF SUEZ behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site op te schorten in het geval van frauduleus gebruik of een poging tot frauduleus gebruik van het wachtwoord of de toegangscode van een gebruiker. In het geval van opschorting van de toegang zal GDF SUEZ u informeren.

De informatie opgenomen door het informaticasysteem van de internetsite tijdens de verbindingen door de gebruiker zal het bewijs voor elke handeling door de gebruiker op de Site zijn, evenals het bewijs van de behandeling van deze handelingen.

4. Intellectueel eigendom

De Site wordt in zijn geheel geregeld door de Franse wetgeving met betrekking tot het auteursrecht, het merkenrecht en in het algemeen het intellectueel eigendom.

De merken en de logo’s (semi-beeldmerken) van GDF SUEZ die op de Site te zien zijn, zijn gedeponeerde merken. Elke reproductie of gehele of gedeeltelijk weergave, afzonderlijk of geïntegreerd in andere elementen, zonder schriftelijke toestemming, expliciet of vooraf, door GDF SUEZ is strikt verboden.

De algemene structuur, de software, teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, kennis, animaties en meer in het algemeen alle informatie en inhoud die opgenomen zijn op de Site, zijn het eigendom van GDF SUEZ of vormen onderdeel van een gebruikers- of exploitatierecht. Deze elementen zijn onderworpen aan de wetgeving die het auteursrecht beschermt.

Elke weergave, wijziging, reproductie, denaturatie, geheel of gedeeltelijk, van de hele of een gedeelte van de Site of zijn inhoud, met welke procedure dan ook, en op welke drager dan ook, zal een inbreuk vormen die beboet wordt volgens de artikelen L 335-2 en volgens de Code van het Intellectueel Eigendom.

De onderhavige Voorwaarden verlenen u geen enkele licentie voor het gebruik van de merken, logo’s of foto’s van GDF SUEZ.

Indien van toepassing zijn de databases die op de Site staan, beschermd door de bepalingen met betrekking tot de juridische bescherming van databases. Als zodanig verbiedt GDF SUEZ expliciet elk hergebruik, reproductie of extractie van elementen van deze databases. Het hergebruik, de reproductie of de extractie die niet toegestaan zijn, behoren tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

GDF SUEZ behoudt zich het recht voor om onverwijld en zonder voorafgaande kennisgeving de hele inhoud te verwijderen: boodschap, tekst, afbeelding, grafiek die in gaat tegen de van kracht zijnde wetten en reglementen en met name de hierboven gespecificeerde regelementen.

In het hypothetische geval dat u een deel van de inhoud van de Site (tekst, afbeelding…) wilt gebruiken, moet u de schriftelijke toestemming, expliciet en vooraf, verkrijgen van GDF SUEZ, met het schrijven gericht aan het adres zoals aangegeven in het § « wettelijk informatie » of door het sturen van een e-mail naar de webbeheerder.

5. Respect voor privacy

Als gebruiker van de Site bent u verplicht de van toepassing zijnde wetgeving te respecteren en met name de bepalingen van de wet met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafbaar is.

U moet zich in het bijzonder onthouden van elk verzamelen, van elk afgeleid gebruik, in het bijzonder van nominatieve informatie waartoe u toegang hebt, en in het algemeen elke handeling die de privacy, de goede naam, de gevoeligheid, het beeldmerk, de bekendheid van enig persoon kan aantasten, fysiek of moreel, en in het bijzonder van GDF SUEZ, door het vermijden van elke vermelding, boodschap of tekst, die lasterlijk, provocerend, kwaadwillig of bedreigend is op welk medium dan ook.

6. Gegevens met een persoonlijk karakter

Om te beantwoorden aan uw behoeften en voor het navigeren op de site kan GDF SUEZ informatie van persoonlijke aard over u verzamelen, die wordt behandeld met informatiemiddelen (bepaalde informatie die gemarkeerd is met een sterretje is verplicht).

U behoort te verifiëren dat de informatie die u ons levert door middel van de Site, exact en compleet is. Om uw vragen goed te kunnen volgen, vragen wij u ons direct te informeren over elke wijziging in de geleverde informatie.

De verzamelde informatie is uitsluitend bedoeld voor GDF SUEZ, die hierbij gemachtigd is, tenzij u zich hiertegen verzet vanwege legitieme redenen, om ze op te slaan en te gebruiken teneinde u te informeren over haar producten en services.

U kunt vrij protest aantekenen tegen het gebruik van gegevens die u betreffen voor marketingdoeleinden.

Voor de uitoefening van uw rechten tot toegang, rectificatie en oppositie, kunt u contact met ons opnemen.

De Site is niet bedoeld om van uw kant informatie van vertrouwelijk aard te ontvangen. Dientengevolg en met uitzondering van de hierboven genoemde persoonlijke gegevens, zal alle informatie, in welke vorm dan ook – document, gegeven, grafiek, vraag, suggestie, idee, opmerking of anderszins – die u op de Site zult communiceren in geen enkel geval als vertrouwelijk gezien worden. Dientengevolge verleent de eenvoudige transmissie door u verzorgd ons het recht om deze te gebruiken voor het reproduceren om ze uit te zenden, te wijzigen of over te sturen met het doel uw vraag te behandelen.

7. Verbindingskoekjes (cookies)

Tijdens uw bezoeken wordt u geïnformeerd dat zich automatisch cookies kunnen installeren in uw navigatiesoftware. Het gaat om een blok van gegevens dat niet wordt gebruikt voor identificatiedoeleinden, maar dat dient om informatie met betrekking tot uw navigatie op de Site te registreren. Dit maakt analyse van frequentie, publieksmeting… mogelijk om de kwaliteit van de Site te verbeteren.

De instelling van uw navigatiesoftware geeft u de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van cookies en om eventueel te weigeren op de volgende manier:

  • Met de navigator Microsoft Internet Explorer 5.x en 6.x: klik op de menubalk van het menu “hulpmiddelen” en vervolgens op “Internetopties”, kies het tabblad “Vertrouwelijk” en verplaats dan de cursor tot het gewenste veiligheidsniveau of klik op de knop “Geavanceerd” en daarna op “Negeer het automatische beheer van cookies” en vink aan de optie “weigeren” of “aanvragen” voor elke kolom;
  • Met de navigator Netscape Navigator 6.2: klik op de menubalk “Bewerken” en daarna op “Voorkeuren”, selecteer “Vertrouwelijkheid en veiligheid” en kies daarna het item “cookies” en vink aan “deactiveren” of “ mij vragen”;
  • Met de navigator Mozilla Firefox versie 1.x et 1.5: klik op de menubalk “tools” en daarna op “Opties”, kies de tabbladen “Privacy” en daarna “Cookies” en vink het vakje “machtigen” aan;
  • Met de navigator Apple Safari: ga in het menu “Safari > Voorkeuren van Safari” en klik daarna op het tabblad “Veiligheid” en klik op “Alleen van geraadpleegde sites”.

In het geval dat cookies geweigerd worden, zullen bepaalde services niet meer toegankelijk zijn.

U ziet af van een recht tot toegang, rectificatie of onderdrukking van uw persoonlijke gegevens die worden gecommuniceerd door middel van de “cookie” volgens de voorwaarden zoals aangegeven in het § “Gegevens met een persoonlijk karakter”.

8. Links

De links die geplaatst zijn verwijzend naar andere Sites, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van GDF SUEZ, in het bijzonder wanneer het gaat om de inhoud van deze Sites.

GDF SUEZ is niet verantwoordelijk voor links die leiden naar de onderhavige Site en verbiedt iedereen om een dergelijke verbinding te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. Waarschuwing betreffende informatie van persoonlijke aard

De site kan bepaalde niet-historische gegevens bevatten die verklaringen van prognostische aard vormen, en in het bijzonder prospectieve verklaringen die betrekking hebben op gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen in de toekomst. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige standpunten en hypothesen van het management en ze zijn onderhevig aan belangrijke risico’s en gevaren die een significant verschil kunnen maken tussen de reële resultaten en die welke expliciet staan in de verklaringen (ofwel de oudere resultaten). Aanvullende informatie betreffende de risico’s en gevaren staan in de documenten gedeponeerd door GDF SUEZ met de bevoegde autoriteiten. De prognostische verklaringen worden op een bepaalde datum gepresenteerd en GDF SUEZ is niet verplicht ze bij te werken of te herzien, hetzij vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of vanwege enige andere reden.

10. Algemene bepalingen

Elke overdracht of andere overdracht van de rechten verleend door de onderhavige voorwaarden is strikt verboden.

Als, vanwege welke reden dan ook, een competente jurisdictie zal overwegen dat een bepaling van de onderhavige Voorwaarden ongeldig is, zal de ongeldigheid van deze bepaling op geen enkele manier de validiteit van de rest van de voorwaarden beïnvloeden, die van kracht zullen blijven.

De afwezigheid door één van de partijen van uitoefening van een recht of een rechtszaak onder deze omstandigheden zal niet kunnen worden beschouwd als een ontheffing van een dergelijk recht of een dergelijke zaak.

De Site wordt bestuurd door het Franse recht. De onderhavige Voorwaarden zullen worden beheerd en geïnterpreteerd conform het Franse recht.